27 czerwca 2019

Regulamin NSO

NARODOWY

SĄD OBYWATELSKI

REGULAMIN

NARODOWEGO SĄDU OBYWATELSKIEGO:

podstawy prawne, istota, cele i struktura

 1. Narodowy Sąd Obywatelski jest społecznym komitetem, powołanym na podstawie § 24 pkt. 3 w zw. z § 35 pkt. 2 Statutu Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596) oraz określonymi celami DiS i sposobami ich realizacji.
 2. Narodowy Sąd Obywatelski jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
 3. Narodowy Sąd Obywatelski został powołany i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
 4. Celem i zadaniem Narodowego Sądu Obywatelskiego jest – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – organizowanie i koordynowanie działań Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ochrony obywatelskiego dobra publicznego oraz przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
 5. Narodowy Sąd Obywatelski koordynuje działania Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ogólnopolskim na arenie krajowej i międzynarodowej.
 6. Narodowym Sądem Obywatelskim kieruje i reprezentuje go Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego, który musi posiadać wykształcenie wyższe, nie może być jednak pracownikiem sądu państwowego ani jakiejkolwiek innej instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości.
 7. Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego powołuje i rozwiązuje struktury Narodowego Sądu Obywatelskiego: Zespół Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 8. W imieniu Narodowego Sądu Obywatelskiego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 9. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mają obowiązek odbywać szkolenia, zarządzane przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. W trakcie tych szkoleń są systematyzowane i podnoszone wiedza i umiejętności Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ich możliwości i zadań.
 10. Sędziowie Pokoju i Ławnicy mają prawo używać imiennych stempli i imiennych wizytówek o jednolitej treści, ustalonej przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego: Sędzia Pokoju (odpowiednio: Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego, imię i nazwisko, tytuły, dane identyfikacyjne (adres, telefon, e-ma
 11. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemne wystąpienie do wszelkich instytucji sporządzają wyłącznie na papierze firmowym Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 12. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mogą w składzie powoływanym przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego wydawać orzeczenia, mające charakter moralny, oceniający i opiniodawczy, a także ostracyzmu.
 13. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, wyróżniający się inicjatywą i skutecznością w swej działalności, mogą być odznaczeni honorowymi odznaczeniami Narodowego Sądu Obywatelskiego, przyznawanymi i wręczanymi przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 14. Organem założycielskim Narodowego Sądu Obywatelskiego jest Prezes Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596), który pełni funkcję Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 15. Siedziba Narodowego Sądu Obywatelskiego: 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19.
 16. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575
BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

Sędzia Pokoju

NARODOWEGO SĄDU OBYWATELSKIEGO:

prawa i obowiązki, wymagania nominacyjne, sposób powoływania i odwoływania

 1. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego prowadzi działalność społecznie i – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – ma prawa w razie potrzeby:
 • występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów państwowych;
 • oceniać i opiniować działalność władz, urzędów i sądów państwowych;
 • podejmować działania arbitrażowe w przypadku sporów i konfliktów.

2. Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego powołuje i odwołuje Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego.

3. Formalne wymagania nominacyjne dla Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego:

 • ukończenie 21 lat;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wskazane posiadanie wykształcenia co najmniej średniego;
 • brak problemów alkoholowych lub zwianych z używaniem narkotyków i dopalaczy;
 • posiadanie członkostwa Demokracji i Sprawiedliwość;
 • posiadanie stopnia oficerskiego lub generalskiego Demokracji i Sprawiedliwość;
 • wniesienie opłaty nominacyjnej na pokrycie kosztów.

4. Na Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego nie są powoływane osoby, znane jako pieniacze lub ze skłonności konfliktowych.

5. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego powoływany jest po złożeniu na ręce Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemnego wniosku o powołanie, z dwoma pisemnymi rekomendacjami: osób zaufania publicznego lub innego Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego oraz Komandora macierzystej Komandorii Demokracji i Sprawiedliwość, którzy w ten sposób gwarantują, że wskazana osoba jest godna tytułu Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

6. Powołanie Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego następuje poprzez:

 • uroczyste i publiczne wręczenie powołanemu w obecności innych osób na jednej z uroczystości Demokracji i Sprawiedliwość przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego dwóch dokumentów:
 • Aktu Nominacyjnego Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego,
 • Legitymacji Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego;
 • odebranie na tej samej uroczystości przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego od powoływanego Ślubowania Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

7. Treść Ślubowania Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego (i odpowiednio Ławnika Narodowego Sądu Obywatelskiego):

Ślubuję uroczyście jako Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – postępować w zgodzie z dobrymi obyczajami, w duchu braterstwa, godnie reprezentować naród i społeczeństwo polskie wobec władz, urzędów i sądów państwowych, kierować się prawem naturalnym i zwyczajowym, działać bezstronnie, zgodnie z sumieniem, z zasadami prawdy obiektywnej, uczciwości i przyzwoitości, w szczególności mając na względzie godność osoby ludzkiej i niezbywalne prawa człowieka”.

Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „tak mi dopomóż Bóg”.

8. Akty Nominacyjne i Legitymacje Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego nie są numerowane, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji co do ważności poszczególnych nominowanych osób. Imienny wykaz Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego w porządku alfabetycznym według nazwisk będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Narodowego Sądu Obywatelskiego, bądź jako zakładka strony http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

9. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego prowadzi działalność społecznie i samodzielnie, ale zobowiązany jest w terminie do 2 tygodni przekazywać Prezesowi Narodowego Sądu Obywatelskiego kopię każdego wystąpienia pisemnego, skierowanego przez niego jako Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego do jakiegokolwiek adresata, a w przypadku wystąpień ustnych lub w mediach, np. radiu lub telewizji – wskazane jest krótkie pisemne streszczenie, zawierające opis tego wystąpienia.

10. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego ma obowiązek dbać, aby jego wystąpienia były merytoryczne, treściwe, wyważone i aby nie zawierały błędów językowych i gramatycznych. W tym celu Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego projekty swych wystąpień, przed ich przekazaniem adresatom, winien jest udostępnić do konsultacji co najmniej jednemu innemu Sędziemu Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

11. Nominacja na Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego jest bezterminowa, do czasu pisemnego odwołania go z tej funkcji. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego traci tę funkcję również automatycznie, w przypadku utraty – z dowolnej przyczyny – członkostwa Demokracji i Sprawiedliwość, a także w przypadku własnej rezygnacji z tej funkcji, złożonej na piśmie.

12. Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego odwołuje Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego, a odwołanie następuje z chwilą otrzymania przez Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemnego odwołania. Z dniem odwołania Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego usuwany jest z imiennego wykazu Sędziów Pokoju, widniejącego na stronach internetowych Narodowego Sądu Obywatelskiego.

13. W celu uniknięcia kontrowersji w pisemnym odwołaniu Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego nie podaje przyczyn odwołania Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

14. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego ma prawo rekomendować inne osoby na społeczne funkcje Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego i w ten sposób inicjować tworzenie Zespołu Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego.

15. W przypadku, jeśli Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego i zarekomenduje skutecznie co najmniej 5-ciu (łącznie) Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego, na jego pisemny wniosek Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego do koordynowania działalności tego gremium powołuje Rejonowy Zespół Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego. Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego – inicjator tego gremium powołany jest wtedy na społeczną funkcję Prezesa Rejonowego Zespołu Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Ławnik

NARODOWEGO SĄDU OBYWATELSKIEGO:

prawa i obowiązki, wymagania nominacyjne,

sposób powoływania i odwoływania

 1. Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego jest sędzią pomocniczym i wspomaga w działalności Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 2. Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego posiada te same prawa i obowiązki, jak Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego, ale nie może występować wobec jakiejkolwiek instytucji samodzielnie, lecz tylko razem z Sędzią Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego, wspomagając jego działalność.
 3. Pisemne wystąpienie Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego podpisuje obok Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego, stawiając swoją pieczęć i podpis po lewej stronie pieczęci i podpisu Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 4. W swej działalności Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego może równocześnie wspomagać różnych Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 5. Zasady powoływania i odwoływania Ławnika Narodowego Sądu Obywatelskiego są identyczne, jak Sędziów Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 6. Do nominacji Ławnika Narodowego Sądu Obywatelskiego nie jest wymagane posiadanie przez niego Patentu Szlacheckiego oraz stopnia oficerskiego lub generalskiego Demokracji i Sprawiedliwość.

Zarządzenie nr 1 Prezesa

Narodowego Sądu Obywatelskiego

w sprawie nominacji

 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego uiszczają opłatę nominacyjną na pokrycie kosztów organizacyjnych i statutowych. Dowodem uiszczenia opłaty nominacyjnej jest rachunek.
 2. Wysokość opłaty nominacyjnej wynosi 600 zł w przypadku Sędziego Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego i 300 zł w przypadku Ławnika Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 3. W ramach opłaty nominacyjnej – oprócz Aktu Nominacyjnego i Legitymacji Sędziego Pokoju lub Ławnika Narodowego Sądu Obywatelskiego – osoba nominowana otrzymuje imienny stempel, 100 egzemplarzy imiennych wizytówek oraz tyleż samo papieru firmowego Narodowego Sądu Obywatelskiego na potrzeby pisemnych wystąpień.
 4. Na pokrycie innych kosztów Sędzia Pokoju i Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego może wnieść opłatę roczną w wysokości 400 zł. Dowodem uiszczenia tej opłaty jest rachunek.
 5. W ramach opłaty rocznej Sędzia Pokoju lub Ławnik Narodowego Sądu Obywatelskiego otrzymuje 200 egzemplarzy imiennych wizytówek i ryzę papieru firmowego Narodowego Sądu Obywatelskiego na potrzeby pisemnych wystąpień.
 6. Wymienione kwoty opłat obowiązują do czasu ich zmiany kolejnym zarządzeniem.
 7. W szczególnych wypadkach rozważona będzie opcja rozłożenia opłaty nominacyjnej Sędziego Pokoju na raty, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.