27 czerwca 2019

Akt powołania Narodowego Sądu Obywatelskiego

Demokracja i Sprawiedliwość
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575
sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

Akt powołania

Mając na uwadze zakres obowiązków i sposoby realizacji celów statutowych, na podstawie § 24 pkt. 3 w zw. z § 35 pkt. 2 Statutu Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596) oraz art. 12 i 4 w zw. z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

powołuję

NARODOWY SĄD OBYWATELSKI

Fundamentem jest Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach prawa. Funkcjonariusze nie przestrzegają prawa. Państwo nie funkcjonuje.

Dążeniem jest szczęście człowieka, kontrola społeczna urzędów i sądów państwowych, ochrona fundamentalnych praw człowieka, wprowadzenie demokracji bezpośredniej, prawa opartego o prawo naturalne i zwyczajowe, naprawa źle funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości.

Istotą jest:

Zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada ochrony godności człowieka, zasady działania organów państwa, formy sprawowania władzy, zasada równości obywatela wobec prawa, obowiązek przestrzegania prawa, prawo do sprawiedliwego procesu, zasada zakazu tortur oraz wszelkie wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jelenia Góra, dnia 13 marca 2019 r.

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwości
Grzegorz Niedźwiecki